Zásady pro zpracování a ochranu osobních údajů

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů si prosím přečtěte naše zásady pro nakládání s osobními údaji, jejichž cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace uchováváme a jak je využíváme.

 

 1. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ubytování Hlohovec Navrátilová Karla, IČ 66622573, se sídlem U Nesytu 78, 691 43, Hlohovec (dále jen: „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou
   adresa: Na kopci 540, Hlohovec
   e-mail: ubytovanihlohovec@seznam.cz
   telefon: +420 728 738 078
  • Osobní údaje, které o Vás zpracováváme jsou
 2. Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa)
 3. Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)
 4. Číslo občanského průkazu, příp. číslo pasu
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • Správce zpracovává osobní údaje získané přímo od Vás, které jste mu sám poskytl/a (zejména při uzavírání smlouvy, v průběhu smluvního vztahu nebo na základě vyplnění formuláře na těchto internetových stránkách).
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a dalších zákonných povinností.

 

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem,
 • plnění zákonných povinností správce (např. v oblasti účetnictví a daní)
 • nezbytnost ochrany našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatněním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti zlepšování našich služeb).

 

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Vaše osobní údaje může správce poskytnout:

 • poskytovatelů služeb, kteří správci poskytují své služby související s jeho činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb osobám pomáhajícím správci se správou smluv a Vám uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doporučují písemnosti;
 • jiným subjektům je-li to nezbytné ke splnění zákonných povinností správce především na základě zákona č. 326/1999 Sb., a pro účely úhrady místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., (dále např. v oblasti účetnictví a daní).

 

5.2 Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP„), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika jakož i subjektům se sídlem mimo EHP, které zahrnují společnosti ze skupiny dodavatelů a poskytovatelů informačních nebo jiných služeb. V případě přenosů mimo EHP, zajistíme ochranu Vašich údajů prostřednictvím uzavření příslušných smluvních doložek nebo prostřednictvím jiných odpovídajících záruk v souladu s GDPR.

 

 1. Vaše práva

6.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména

 1. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva,
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům,
 3. právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.
 4. právo na výmaz osobních údajů,
 5. právo vznést námitku proti zpracování a
 6. právo na přenositelnost údajů dle,
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7; uoou.cz, v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 • Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte prosím správce s využitím výše uvedených kontaktních údajů.

 

 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirový program, hesla, zálohování.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 1. Závěrečná ustanovení
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 • Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky na +420 728 738 078 nebo písemně na e-mail: ubytovanihlohovec@seznam.cz.